Retningslinjer og ansvarsfordeling mellom opplæringskontoret (OKAB) og tilsluttede bedrifter ved oppretting av lærekontrakt

 1. OKAB tegner kontrakt med lærlingen på vegne av bedriftene som er medlem av kontoret innen aktuell faggruppe.
 2. Faglig og daglig leder av medlemsbedriften lærlingen blir ansatt i må også underskrive kærekontrakten før denne sendes Yrkesopplæringsnemnda for godkjenning.
 3. OKAB utfører det nødvendige administrative arbeidet som den enkelte lærebedrift normalt har ved et læreforhold. Det vil si blant annet:
  • Fyller ut og sender inn lærekontrakt for godkjenning
  • Melder lærlingen til obligatorisk teoriundervisning (lærlingskole) og følger opp fravær, eksamener osv.
  • Melder opp lærlingen til fag/svenneprøve i samråd med medlemsbedrift hvor prøve skal avvikles.
  • Ellers hjelpe til med tilrettelegging for praktisk prøve og av lokalleie.
  • Orientere lærlingene om opplæringslova i arbeidslivet (LFA), opplæringsplan, arbeidsbok og andre ting av betydning for læreforholdet.
  •  

   Opplæringskontoret skal holde seg orientert om lønns- og tarifforhold (arbeidsforhold).

 4.  

  Hvis medlemsbedriften ikke kan gi opplæring som dekker alle disipliner innen opplæringsplanen for vedkommende fag, skal OKAB sørge for omplassering av lærlingen i andre bedrifter slik at full opplæring er oppnådd i god tid før læretidens utløp. Slik omplassering skal meldes til Yrkesopplæringsnemnda.

 5.  

  Opplæringskontoret skal inngå skriftlig avtale med hver medlemsbedrift om hvilke deler av opplæringsplanen som skal dekkes av bedriften.

 6.  

  Offentlige læreplasstilskudd tilfaller OKAB i forhold til avsnitt 3 i vedtektene.