Vedtekter

Kontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere de deltakende bedrifters opplæringsvirksomhet innen byggfagene, og å avlaste bedriftene for noe av det merarbeide det er å ha lærlinger. Virksomheten skal være rettet mot lærlingeordningen. Opplæringskontoret er et selvstendig rettsobjekt.

2. DELTAKERE
Deltakere i OKAB kan være alle som driver lovlig virksomhet innen byggfagene, service og samferdsel og naturbruk. Gjelder også offentlig virksomhet.

Hver enkelt deltaker må undertegne erklæring for sine forpliktelser og rettigheter ved OKAB. Utmelding skjer med 1 års varsel. Ved utmelding forplikter den enkelte bedrift seg til å fullføre eventuelle læreforhold i eget fag så fremt bedriften har opplæringsmuligheter.

3. ØKONOMI
Kontorets virksomhet finansieres gjennom en prosentandel av de offentlige tilskudd som gis ved læreforhold, samt en medlemsavgift. Andelen til OKAB fastsettes av generalforsamlingen for hvert år. Regnskapene revideres av valgt revisor. Medlemsbedriftene er kun solidarisk ansvarlig for opplæringskontorets økonomiske forpliktelser, med innbetaly medlemsavgift.

4. VALG
Kontoret ledes av et styre på fem medlemmer som skal komme fra:

 • 2 medlemmer fra byggmester/entreprenør
 • 2 medlemmer fra øvrige medlemmer
 • 1 medlem fra lærlingene

Styret velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall blant avgitte stemmer. Lederen velges av generalforsamlingen ved særskilt valg. Valgperioden er to år. Lærlingrepresentanten velges for ett år av og blant lærlingene selv. Generalforsamlingen stadfester valget.

Det velges en valgkomité med to medlemmer. Sam Eyde Videregående skole og kan oppnevne en representant , som har rett til å være tilstede på styrets møter og har rett til å uttale seg, og få sine meninger protokollert.

5. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen holdes innen utløpet av mars måned. Innkallingen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. Vedlagt innkallingen sendes årsberetning, budsjettforslag, regnskap, dagsorden og innkomne forslag. Saker som skal på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før generalforsamlingen. Følgende saker skal behandles på generalforsamlingen:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Behandling av årsberetning
 • Behandling av regnskap
 • Behandling av medlemsavgift og prosentandel av tilskudd
 • Årsbudsjett
 • Innkomne forslag
 • Valg

På generalforsamlingen har hver medlemsbedrift rett til å møte med en representant. Hver har én stemme. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt fra mer enn én bedrift.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Generalforsamlingen er kontorets øverste myndighet.

6. ADMINISTRASJON
Kontoret administreres av daglig leder/opplæringskonsulent. Retningslinjene for virksomheten fastsettes av styret og godkjennes av generalforsamlingen.

Styret er ansvarlig for kontorets drift og er nærmeste overordnede for administrasjonen.

Hovedkontoret skal ligge i Arendal

7. OMLEGGING OG UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN
I den utstrekning det blir aktuelt kan driften ved kontoret utvides til å omfatte også andre beslektede fag.

8. OPPLØSNING
Ved eventuell oppløsning av kontoret skal det sittende styret og Yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder disponere eventuelle midler til fremme for fagopplæringen i fylket.

Beslutningen om oppløsningen treffes på to påfølgende generalforsamlinger med ¾ flertall.