Referat fra årsmøte i OKAB (les mere)

Publisert: 17.03.14

Onsdag 12. mars 2014 ble det avholdt ordinært årsmøte i Opplæringskontoret for Byggfagene i Aust-Agder (OKAB)

Referat fra generalforsamlingen til OKAB 12.mars 2014

Opplæringskontoret for Byggfagene i Aust- Agder har avholdt ordinær generalforsamling

Onsdag 12.mars 2014 i AHIF’s lokaler, Bendiksklev 10, Arendal.

Formann Kjetil Falck ønsket deltakerne velkommen til generalforsamlingen.  Det var 21 deltakere, hvorav 5 uten stemmerett.

Sak 1 : Det var ingen merknader til innkallingen.

 Sak 2 : Valg av møteleder ble Kjetil Falck

 Sak 3 : Valg av referent ble Kjell I. Jensen.

 Sak 4 : Styrets årsberetning ble referert av formannen.

Vedtak : Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen.

 Sak 5 : Regnskap og revisors beretning.

Tove Utstumo gikk igjennom årets regnskap og revisors beretning. Det var ingen merknader til regnskapet.

Vedtak : Generalforsamlingen godkjenner regnskap.

 

 Sak 6.  Budsjett og fastsetting av medlemsavgift, samt prosentandel av tilskudd til OKAB.

Daglig leder gikk i gjennom forslaget som viser et underskudd på kr.3 423,-. Og orienterte om hvorfor økningen av OKAB andel av lærlingtilskuddet måtte økes. Det ble også spørsmål om hvordan midlene fra legatet skulle anvendes. Styret i OKAB får i oppdrag å lage retningslinjer for utdeling av stipend. Unge håndverkere fra Aust-Agder kan søke om stipend for videreutdanning. Det ble også spurt om legatet skulle dekke utgifter til utveksling av lærlinger i EU. Daglig leder orienterte om dette programmet ( Leonardo da Vinci Mobility). Vi har søkt EU om midler til dette, slik at dette ikke belaster OKAB økonomisk. Daglig leder oppfordret også bedriftene til å være positive til dette dersom lærlingene ønsker å delta i ordningen.    

 Vedtak : Budsjettet godkjennes, ingen endringer i medlemsavgiften. Prosentandelen av lærlingtilskuddet til   

              OKAB  økes fra 20% til 23% av brutto tilskudd.

 Sak 7.  Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

 Sak 8 : Valg.    Valgkomiteens forslag ved Stig P. Olsen

Formann  Kjetil Falck                                                          1 år (Gjenvalg)

Varamann

Tor Øystein Osa Michalsen                                                   2 år (Gjenvalg)

Egil Andre Hoel                                                                    2 år (Gjenvalg)

Lærl.repr: Marius Smedberg                                                  1 år

Varamedlemmer:

Flemming Halberg                                                                2 år  (Gjenvalg)

Willy Chr. Oland                                                                  2 år  (Gjenvalg)

 

Valgkomite

Per Jonassen

Stig P. Olsen

 Vedtak : Alle ble enstemmig valgt

 

Det nye styret for 2014 er :

Formann Kjetil Falck                                                            1 år  (Gjenvalg)

Medlem : Arne Bentsen                                                        2 år  (Gjenvalg)

Medlem : Bjørn Haveland                                                    2 år  (Gjenvalg)

Medlem: Willy Gundersen                                                    1 år

Lærlingenes representant :     Marius Smedberg                    1 år

Varamedlemmer :

Egil Andre Hoel                                                                    1 år

Tor Øystein Osa Michalsen                                                   1 år

Flemming Halberg                                                                2 år  (Gjenvalg)

Willy Chr. Oland                                                                  2 år  (Gjenvalg)

Valgkomitè:    Stig P. Olsen og Per Jonassen

Formann Kjetil Falck takket for et disiplinert og fint årsmøte og for tilliten som han ble vist ved gjenvalg som formann, og inviterte alle til et utsøkt koldtbord.

 

Tilbake

site.right.text